Gimnazjum Nr 2 w Sopocie

Projekty edukacyjne

Zapraszamy na naszą nową stronę

http://gim2sopot.edupage.org/


obecna strona zostanie wygaszona do końca roku szkolnego.

Wszystkie aktualności będą już na nowej stronie.


 


 

 

W ogólnopolskim konkursie „Wiatr od morza. Stefanowi Żeromskiemu na 150

urodziny”. nagrody otrzymali uczniowie naszej szkoły: Julia Gryszyn i Przemek Makosz z

klasy 3b. Uroczystość odbyła się 24 stycznia na zamku w Krokowej. Nagrody ufundował i

wręczył Ulrich hrabia von Krockow, Fundator Fundacji „Europejskie Spotkania”, która

zorganizowała konkurs.

Uczestnicy przygotowali prace inspirowane życiem i twórczością Stefana

Żeromskiego. Pracę literacką Przemka wyróżniono za odwagę wygłaszania sądów oraz

umiejętność ich rzetelnego uzasadniania. Julka Gryszyn zwróciła uwagę swoją odezwą w

sprawie budowy elektrowni atomowej na Pomorzu.

 

Gratulacje!


 

wizytówka

 

Gimnazjum nr 2 to szkoła kameralna. Pracujemy indywidualnie z uczniami zdolnymi, szczególną opieką otaczamy tych potrzebujących wsparcia. Nasza młodzież osiąga dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Od września 2011 roku, jako pierwsza szkoła w Sopocie, utworzyliśmy klasę z językiem hiszpańskim!

 

Budynek szkolny jest monitorowany. Przy współpracy z Wydziałem Prewencji Policji w Sopocie oraz Strażą Miejską odbywają się spotkania w ramach programu "Bezpieczna Szkoła".

 

Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia poprzez: rozwój ich predyspozycji i zainteresowań, naukę języków obcych, kształtowanie przedsiębiorczych postaw uczniów, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie XXI wieku - społeczeństwie informacyjnym.

 

Baza szkoły: 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, klasa cyfrowa( 25 tabletów, 60'' ekran dotykowy, drukarka), biblioteka multimedialna z czytelnią, sale z tablicami interaktywnymi i dostępem do internetu, nowa hala gimnastyczna połączona łącznikiem z budynkiem szkoły, boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala do tańcu i aerobiku. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w komputery dla nauczycieli i posiadają stałe łącze internetowe. W szkole sprawnie działa dziennik elektroniczny. Zapewniamy uczniom opiekę medyczną stomatologa i szkolnej pielęgniarki.

Aby obejrzeć zdjęcia budynku i bazy szkoły przejdź do zakładki WYDARZENIA - FOTOKRONIKA - Baza Szkoły

 

Jesteśmy szkołą jednozmianową. Zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczniów.

 

Szkolna platforma e-learningowa - nowoczesna metoda wspomagania nauczania z wykorzystaniem internetu.

 

Uczniowie biorą udział w projektach i programach edukacyjnych, które uwzględniają prawidłowy i wszechstronny rozwój uczniów:

 • Stefan Żeromski - naszym patronem
 • Poznajemy kraje Unii Europejskiej
 • Matematyka Innego Wymiaru
 • Szkoła Przedsiębiorczości
 • Szkoła Humanitarna
 • Wzorcowe gimnazjum
 • Wolontariat
 • Międzynarodowy Projekt Comenius - kraje partnerskie: Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy

 

Nauka języków obcych (język angielski, język niemiecki, język hiszpański) w małych grupach. Co roku organizujemy zagraniczne wycieczki językowe, w minionym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec i Włoch.

 

Ambasadorem naszego gimnazjum jest Anna Rogowska Mistrzyni Świata i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w skoku o tyczce.

 

Na zajęciach SKS realizowany jest program gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna).

 

OFERTA SOPOCKICH GIMNAZJÓW!!!


 


 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

I. W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 2 w Sopocie organizuje następujące oddziały:

 Klasa z możliwością wyboru nauki drugiego języka obcego (język niemiecki lub język hiszpański);

  Klasa matematyczno – fizyczna - z dodatkowymi zajęciami z matematyki, fizyki i informatyki;

  Klasa z elementami rugby;

Klasa integracyjna (jeżeli będą̨ uczniowie z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, skierowani z Urzędu Miasta). 
Uczniowie klas pierwszych będą realizowali projekt szkolenia żeglarskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo jako obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

II. Zasady rekrutacji:

 1. Skład komisji rekrutacyjnej:
 2. Przewodnicząca: mgr Małgorzata Biesiekirska
 3. Członkowie: mgr Ewa Dettlaff

mgr Mariola Koziorowska

 1. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

· Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji.

· Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

· Wywieszenie w widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń wyniki rekrutacji. Lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz komisja podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

· Obliczenie ilość́ punktów uzyskanych przez kandydata w trakcie rekrutacji.

· Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkoły, czuwanie nad ich kompletnością.

· Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

· Przekazanie dyrektorowi szkoły pisemnych odwołań od wyników rekrutacji.

· Udzielenie zainteresowanym wyczerpujących informacji na temat przebiegu rekrutacji.

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b) na wniosek rodziców – absolwentów sześcioletnich szkół zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeśli gimnazjum będzie dysponowało wolnymi miejscami.

4. Kandydat spoza rejonu może ubiegać się o miejsce w trzech szkołach.

5. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią PPP.

6. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może ucznia przyjąć tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego – Urzędu Miasta Sopotu.

7. Rodzice kandydatów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają̨ wniosek do Prezydenta Sopotu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego w terminie do 2 lipca 2015 r.

8. W trakcie trwania postępowania rekrutacyjnego będą̨ brane pod uwagę̨ następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (max 40 pkt.),

b) suma punktów uzyskanych za oceny z pięciu zajęć́ edukacyjnych: j. polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego w oparciu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (max. 40 pkt.), 
skala, według której naliczane są̨ punkty:

· dopuszczający – 1 pkt

· dostateczny – 3 pkt

· dobry – 5 pkt

· bardzo dobry – 7 pkt

· celujący – 8 pkt.

c) ukończenie szkoły z wyróżnieniem 5 pkt.,

d) ocena z zachowania wystawiona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 5 pkt.),

skala, według której naliczane są̨ punkty:

· ocena dobra – 3 pkt

· ocena bardzo dobra – 4 pkt

· ocena wzorowa – 5 pkt

e) osiągniecia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych oraz aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub szkolnego udokumentowane zapisem na świadectwie szkolnym (max 5 pkt.; z tym, że osiągnięcia nie sumują się),

f) dodatkowe kryteria (max 5pkt):

· rodzeństwo już̇ przyjęte do szkoły – 5 pkt,

· rodzice pracujący w rejonie szkoły – 4 pkt,

· dziadkowie mieszkający w rejonie szkoły – 3 pkt.

9. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) będą̨ przyjęci niezależnie od pozostałych kryteriów.

10. Szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza rekrutację w terminie od 26 czerwca do 28 sierpnia 2015 roku.

III. Terminy rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum:

 • 2 marca 2015 r. - 29 maja 2015 r. – składanie podania,

· do 2 lipca 2015 r. do godz. 12.00 - termin dostarczenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

· 3 lipca 2015 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum spoza rejonu.

IV. Rekrutacja uzupełniająca

1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dnia 3 lipca 2015r. szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami przeprowadza się rekrutację uzupełniającą̨ w dniach 26 – 27 sierpnia 2015 r.

2. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 12.00.

V. Odwołanie od wyników rekrutacji.

 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2


baner2.gif
Dzisiaj 14 Wczoraj 21 Tydzień 98 Miesiąc 831 Wszystkie 41070
VCNT - Visitorcounter

Stworzone dzięki Joomla! <-> Designed by: Grzegorz Renusz